Statut

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą “Listek”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
 • Kamil Kardacha

zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sylwia Środoń-Fugas

w kancelarii notarialnej w dniu 17.11.2021 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Rzeszów.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

 1. Fundacja może posługiwać się własnymi logotypami wyróżniającymi.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami fundacji są:

 1. Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu;
 2. Promocja biegów górskich i terenowych;
 3. Promocja aktywności fizycznej;
 4. Organizowanie aktywnego wypoczynku dla dorosłych i młodzieży;
 5. Promocja i organizacja wolontariatu;
 6. Upowszechnianie i wspieranie sportu;
 7. Propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 8. Promocja Podkarpacia w szczególności walorów Beskidu Niskiego;
 9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych;
 2. Tworzenie materiałów promocyjnych, fotograficznych i filmowych;
 3. Działalność klubu sportowego wspierającego osoby aktywne fizycznie;
 4. Działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza;
 5. Przeprowadzanie szkoleń;
 6. Organizację obozów, zgrupowań, wyjazdów o charakterze sportowym;
 7. Prowadzenie stron internetowych;
 8. Działalność stypendialna;
 9. Realizacja projektów sportowych, informacyjnych, doradczych i edukacyjnych;
 10. Udzielanie pomocy organizacyjnej innym organizatorom imprez sportowych;
 11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.
 12. Zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych, we współzawodnictwie sportowym.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Na realizację celów Fundacji fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 2.500,00 zł (dwóch tysięcy pięciuset złotych), która to kwota stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.
2. Fundator oświadcza, że z funduszu założycielskiego Fundacji na działalność gospodarczą przeznaczają kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
3. Majątek Fundacji stanowić będą: fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów;
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów;
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. Dochodów i majątku Fundacji;
 5. Dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, papiery wartościowe);
 6. Odpłatnej działalności statutowej;
 7. Działalności gospodarczej.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 12

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 13

Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

§ 14

Fundator może być prezesem Fundacji. Wybór prezesa następuje poprzez uzyskanie większości głosów Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) osób powołanych przez Fundatora Fundacji; 
 2. Prezes Fundacji jest powoływany do pełnienia swojej funkcji przez Zarząd Fundacji;
 3. Prezesem Fundacji może zostać tylko jeden z członków Zarządu Fundacji;
 4. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są do pełnienia swojej funkcji na czas nieokreślony;
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci lub też wskutek odwołania;
 6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić samodzielną decyzją Fundatora Fundacji lub Prezesa Fundacji;
 7. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka zarządu, pozostali członkowie zarządu mogą dokonać uzupełnienia składu zarządu;
 8. Zarząd Fundacji może przyznać wynagrodzenie każdemu z członków Fundacji;
 9. Fundatori w razie potrzeby może powołać Radę Fundacji.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. realizacja jej celów statutowych Fundacji,
 4. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
 5. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o zarejestrowaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej,
 8. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Fundacji,
 9. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 10. uchwalenie zmian w statucie Fundacji, 
 11. ma możliwość uchwalenia połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 12. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy jego członek samodzielnie, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7  dni przed spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,

Rozdział VI
Sposób Reprezentacji

§ 17

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Fundacji uprawniony jest prezes jednoosobowo albo dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. W stosunkach pomiędzy członkami zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo inny członek zarządu albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą zarządu.

Rozdział VII

Zmiana Statutu

§ 18

Zmian w statucie Fundacji, w tym celów Fundacji  dokonuje Zarząd Fundacji.

Rozdział VIII
Połączenie z inną fundacją

§ 18

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział IX

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 21

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą.
 2. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej i jej przedmiocie podejmuje Prezes zarządu.
 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prowadzoną działalność gospodarczą.
 4. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 6. Przedmiot działalności gospodarczej musi być tożsamy z jej celami statutowymi.

Rozdział X
Likwidacja Fundacji

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 23

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 24

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.